P U B B L I C I T À

Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS WWW.MGSM.PL

DEFINICJE

Usługodawca - Polski Internet Komórkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-418, al. Kościuszki 1, dokumenty spółki przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 59523 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 895-14-78-745, numer statystyczny REGON 931043974, numer GIOŚ E0008271Z. Kapitał zakładowy spółki wynosi 813.000 zł.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Szczegółowy wykaz i opis Usług stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Link aktywacyjny - link przesyłany przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym, umożliwiający aktywację konta Usługobiorcy.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Serwis - serwis internetowy www.mgsm.pl

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Regulamin – niniejszy Regulamin.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
  3. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.mgsm.pl jako plik w formacie html i pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
REJESTRACJA
 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, oraz aktywacja konta Usługobiorcy przez kliknięcie na link aktywacyjny, przesłany na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym.
 2. Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny i przesyłając go Usługodawcy oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich,
  2. jest uprawniony do korzystania z adresu elektronicznego wskazanego w formularzu,
  3. uiści opłatę za Usługi w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
  4. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
KONTO
 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie odpowiadającej adresowi elektronicznemu podanemu przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta poprzez podanie adresu elektronicznego i hasła dostępu. Usługobiorca jest obowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek jego ujawnienia.
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą założenia w Serwisie konta dla Usługobiorcy.
 2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z Serwisu konta Usługobiorcy.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w następujących przypadkach:
  1. niezapłacenia przez Usługobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z Usług,
  2. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  3. umieszczenia przez Usługobiorcę w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. korzystania przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, w szczególności przesyłania przez Usługobiorcę niezamówionych informacji handlowych.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Usługobiorca-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się - gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy - konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca -konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  3. adres elektroniczny.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Usługodawca informuje, że do systemu informatycznego Usługobiorcy wprowadza dane niebędące składnikiem treści Usługi, które zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW
 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem, o przerwie w świadczeniu Usług,
  2. wysyłania na wskazane przez Usługobiorców konta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  3. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  4. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawcy lub systemy teleinformatyczne osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
WYNAGRODZENIE

Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Usług w wysokości i na warunkach określonych w „Cenniku”- Załączniku nr 4 do Regulaminu.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Usługobiorca nie jest konsument, obowiązek naprawienia przez Usługodawcy szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
  3. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy,
  4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem działania czynników zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy.
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” Załączniku nr 5 do Regulaminu.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 2. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: mgsm@mgsm.pl, przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie https://www.mgsm.pl/pl/konto/. lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
LICENCJA
 1. O ile jest to uzasadnione charakterem i przeznaczeniem Usług, Usługobiorca może umieszczać w Serwisie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie.
 2. Umieszczając utwory, o których mowa w pkt 1 w Serwisie Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z nich na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w ppkt a i b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Umieszczając utwory w Serwisie Usługobiorca przenosi na Usługodawcę na czas nieokreślony wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tychże utworów.
 4. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania wszelkich opracowań utworów umieszczonych przez Usługobiorców w Serwisie, w szczególności: tłumaczeń, zmian, przeróbek i adaptacji, jak również do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworów umieszczonych w Serwisie oraz upoważnia Usługodawcę lub osobę trzecią wskazaną przez Usługodawcę do ich wykonywania.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do znoszenia wykonywania autorskich praw osobistych do utworów umieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę lub osobę trzecią wskazaną przez Usługodawcę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.04.2014.
 2. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.mgsm.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 4. Jeżeli Usługobiorcą nie jest konsument, spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1
WYKAZ I OPIS USŁUG

KATALOG

Dane - sekcja Serwisu zawierająca specyfikację techniczną modeli telefonów komórkowych, dostępnych na rynku polskim i światowym. Tworzona jest w oparciu o publicznie dostępne dane, udostępniane oficjalnie przez: producenta, działy PR producentów oraz podmioty certyfikujące zależne od regionu sprzedaży.

Galeria - sekcja Serwisu zawierająca album zdjęć przedstawiających wybrany model telefonu komórkowego. Zdjęcia mają charakter prasowy i udostępniane są oficjalnie przez producenta.

Zdjęcia - sekcja Serwisu zawierająca album zdjęć wykonanych danym modelem telefonu komórkowego, umieszczanych w Serwisie przez Usługobiorców. Zdjęcia mają przedstawić możliwości techniczne wbudowanego w telefon modułu fotograficznego.

Ceny - sekcja Serwisu zawierająca zbiór ofert handlowych operatorów telefonicznych, posiadających w sprzedaży wybrany model telefonu komórkowego. Dane publicznie dostępne na stronach internetowych operatorów. Zbiór ofert handlowych z serwisów znanych jako „porównywarki cen" oraz serwisów prowadzących systemy aukcji internetowych.

Opinie - sekcja Serwisu pozwalająca Usługobiorcom podzielić się subiektywną opinią odnośnie danego modelu telefonu komórkowego z innymi Usługobiorcami

Pytania - sekcja Serwisu, pozwalająca Usługobiorcom zadać pytanie związane z wybranym modelem telefonu, lub odpowiedzieć na zadane wcześniej pytanie. Autorami pytań i odpowiedzi są Usługobiorcy.

Na Twoją stronę - usługa udostępniająca fragment kodu HTML do użycia przez Usługobiorcę. Udostępniany kod jest odnośnikiem do grafiki przedstawiającej podstawowe cechy wybranego modelu telefonu komórkowego .Grafika tworzona jest poprzez wykorzystanie skryptu komputerowego

Wasza ocena - sekcja Serwisu zawierająca subiektywną ocenę wystawioną przez Usługobiorców danemu modelowi telefonu komórkowego w kategorii "Design" i "Możliwości". Ocena jest średnią ocen wystawionych przez oceniających.

Wyślij znajomemu - usługa umożliwiająca Usługobiorcy wysłanie wiadomości e-mail pod podany przez siebie adres z wizytówką telefonu.

Instrukcja obsługi - sekcja Serwisu zawierająca odnośniki do publicznie udostępnianych, producenckich instrukcji obsługi danego modelu telefonu.


PORÓWNANIA

Zwykłe - usługa umożliwiająca zebranie danych technicznych kilku modeli telefonów na jednej stronie WWW.

Wizualne - usługa umożliwiająca jednoczesne porównanie wielkości kilku aparatów telefonicznych. Wyświetla zdjęcia wybranych modeli, skalowane do rzeczywistych wymiarów urządzeń.


RANKING

Sekcja Serwisu zawierająca zestawienie danych z liczby wizyt Usługobiorców na kartach telefonów. Obliczany jest procent z całkowitej liczby wizyt, w dwóch kategoriach czasowych - dzisiaj i „od początku”.


ARTYKUŁY

Sekcja Serwisu zawierająca aktualności z branży telefonicznej, oraz recenzje aparatów telefonicznych. Pod każdym artykułem Usługobiorca może zamieścić swoją opinię.


SŁOWNICZEK

Sekcja Serwisu zawierająca słownik pojęć, związanych z branżą telefoniczną. Treści zawarte w Słowniczku są autorstwa Usługodawcy lub pochodzą z serwisów zewnętrznych, udostępniane na zasadzie otwartych licencji.


W JAKIEJ SIECI

Usługa pozwalająca sprawdzić, w jakiej sieci znajduje się podany numer telefonu.


NEWSLETTER

Elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Usługobiorców. Newsletter zawiera informacje o wydarzeniach branżowych i dotyczące działalności Serwisu, przygotowywane i redagowane przez zespół redakcyjny Serwisu. Newsletter może również zawierać treści promocyjne i reklamowe dotyczące Serwisu lub osób trzecich.


ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną.
 2. Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku.
 3. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.
 4. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
 5. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.
 6. Piractwo komputerowe - termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane.
 7. Sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci.
 8. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.
 9. Kryptoanaliza, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 10. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

ZAŁĄCZNIK NR 3
DANE NIEBĘDĄCE SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, WPROWADZANE DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO USŁUGOBIORCY

Usługodawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca:

 1. Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania przez Usługodawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: dla ułatwienia Usługobiorcy korzystania z zasobów Serwisu, w celu dostosowania wyglądu Serwisu do oczekiwań i potrzeb konkretnego Usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Usługobiorcy.


ZAŁĄCZNIK NR 4
CENNIK

Za konto premium w serwisie mGSM.pl można zapłacić używając następujących płatności:

 1. Przelewy24
  1. 4,92 zł   za 1 miesiąc
  2. 13,92 zł za 3 miesiące
  3. 22,92 zł za 6 miesięcy
  4. 29,92 zł za 12 miesięcy
 2. PayPal
  1. 4,92 zł   za 1 miesiąc
  2. 13,92 zł za 3 miesiące
  3. 22,92 zł za 6 miesięcy
  4. 29,92 zł za 12 miesięcy
 3. SMS
  1. 4,92 zł za 1 miesiąc

Podane ceny są cenami brutto.


ZAŁĄCZNIK NR 5
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych jest Polski Internet Komórkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-418, al. Kościuszki 1, dokumenty spółki przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 59523, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 895-14-78-745, numer statystyczny REGON 931043974, numer GIOŚ E0008271Z. Kapitał zakładowy spółki wynosi 813.000 zł.
 2. Zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do GIODO.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 4. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Usługobiorcy z Serwisu.
 5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Usługobiorców:
  1. nazwisko i imiona, nazwa firmy,
  2. adres zamieszkania, siedziba firmy,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
  6. numer NIP
 6. Usługodawca ma prawo przetwarzać również inne dane osobowe Usługobiorców, jeżeli jest to potrzebne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług drogą elektroniczną wymienionych w Regulaminie, a także w innych celach, o ile jest to dopuszczalne na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca może przetwarzać tylko te dane osobowe Usługobiorców, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.
 9. Zebrane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą na takie działanie lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.